Regulamin

Regulamin sklepu internetowego i sprzedaży kursów online za pośrednictwem Platformy kursów 

Poniżej znajdziesz regulamin sklepu internetowego, czy też Platformy kursów. Regulamin określa zasady składania zamówień i korzystania z Platformy kursów, prowadzoną przez Sprzedawcę pod adresem https://kursydevangari.pl

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1. Kurs – dowolny kurs online, dostępny do kupienia poprzez Platformę kursów, którego twórcą jest Sprzedawca, produkt cyfrowy oferowany przez Sprzedawcę 

2. Sklep, inaczej Platforma kursów – sklep internetowy z kursami online, prowadzony przez Sprzedawcę działający pod adresem https://kursydevangari.pl/

3. Sprzedawca – Devangari Agnieszka Cichecka, z siedzibą w Otwocku, przy ul. Czerska 8, NIP: 5321919620, REGON: 147000144

4. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,

5. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; Konsument jest również Kupującym,

6. Przedsiębiorca Konsumencki (POCK) – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; Przedsiębiorca Konsumencki jest również Kupującym,

7. Operator Płatności – Przelewy24 (PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań), PayPal (system płatności PayPal, obsługiwany przez firmę PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu) 

8. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://kursydevangari.pl/regulamin,

9. Konto kursanta – wirtualne konto, tworzone na Platformie kursów, poprzez które Kupujący uzyskuje dostęp do zakupionego przez siebie Kursu,

10. Zamówienie – zamówienie na Kurs złożone przez Kupującego za pośrednictwem Platformy kursów, zgodnie z niniejszym Regulaminem, stanowi moment zawarcia umowy pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym,

§ 2 Postanowienia wstępne

1. Za pośrednictwem Platformy kursów, Sprzedawca prowadzi sprzedaż Kursów oraz świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu treści cyfrowych – zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych, uwidocznionych na stronach Platformy kursów.

2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.

3. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:

 • dostęp do Internetu,
 • standardowy system operacyjny,
 • standardowa przeglądarka internetowa,
 • posiadanie aktywnego adresu e-mail.

4. Do korzystania z Kursu konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:

 • dostęp do Internetu,
 • możliwość pobierania i zapisywania na dysku plików,
 • standardowy system operacyjny,
 • standardowa przeglądarka internetowa z włączoną obsługą cookies,
 • standardowa przeglądarka plików .pdf (np. Adobe Reader),
 • możliwość odtwarzania plików audio i wideo (np.MP4, MP3, MOV, AVI itp.),
 • możliwość otwierania plików skompresowanych np.: .zip, .rar, .7zip,
 • posiadanie aktywnego adresu e-mail,
 • posiadanie drukarki (opcjonalnie – Kupujący otrzymuje w ramach Kursów pliki do pobrania, które może wydrukować i wypełnić ręcznie).

Jeżeli korzystanie z treści cyfrowych wymaga spełnienia dodatkowych wymogów technicznych, informacja taka prezentowana jest w Sklepie w sposób widoczny dla Kupującego i pozwalający podjąć decyzję w zakresie zakupu treści cyfrowych.

5. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.

6. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.

§ 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną 

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą umowy.
 3. Jeżeli Kupujący zakłada konto użytkownika w Sklepie, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
 4. Jeżeli Kupujący zapisuje się do newslettera, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, produktach Sprzedawcy.
 5. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Sklepu.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 7. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 8. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail info@kursydevangari.pl. W reklamacji Kupujący powinien określić rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 30 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§ 4 Składanie Zamówienia

1. Złożenie Zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Kupującego treści cyfrowych. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji Zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.

2. Proces składania Zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie „Zamów” a następnie “Przejdź do kasy”. Jeżeli Kupujący wybrał przy składaniu zamówienia płatność online, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego Operatora Płatności celem dokonania płatności za Zamówienie. 

3. Warunkiem niezbędnym do korzystania z Platformy kursów jest założenie i posiadanie Konta kursanta.

4. Hasło do Konta kursanta, generowane automatycznie z poziomu Platformy kursów, nie jest znane Sprzedawcy i Kupujący ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

5. Cena Kursu podana w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta jest wiążąca. Cena ta wyrażona jest w złotych polskich (PLN) i jest Ceną brutto, co oznacza, iż zawiera ona podatek od towarów i usług (VAT).

6. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji Zamówienia lub niewykonania Zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.

7. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 6 powyżej.

8. Po złożeniu Zamówienia przekazywane jest Klientowi drogą e-mail potwierdzenie o otrzymaniu Zamówienia i przyjęciu go do realizacji przez Sklep lub informacja o braku możliwości realizacji Zamówienia.

8. Zamówienie złożone poprzez Sklep można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez ograniczony czas, określony przy każdym z Kursów.

9. Złożenie Zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zakupu zamówionego Kursu.

§ 5 Realizacja zamówienia i płatność

1. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Kursu uważa się za zawartą pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

2. Na podany w Zamówieniu adres e-mail Kupujący otrzyma dodatkowo fakturę. Dokonując zakupu na Sklep Kupujący automatycznie upoważnia Sklep do wystawienia faktury bez podpisu.

3. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronie Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia.

4. Płatności elektroniczne, w tym płatności kartą płatniczą, obsługiwane są przez:

 • system płatności PayPal, obsługiwany przez firmę PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu
 • system płatności Przelewy24, obsługiwany przez firmę PayPro SA z siedzibą w Poznaniu

§ 6 Udostępnienie i korzystanie z treści cyfrowych

1. Realizacja zamówienia obejmującego treści cyfrowe następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionych treści cyfrowych. Treści cyfrowe dostarczane są drogą elektroniczną nieodpłatnie.

2. W przypadku niektórych treści cyfrowych, w szczególności kursów on-line, dla Kupującego może zostać utworzone konto w ramach dedykowanej platformy służącej do dostarczania treści cyfrowych, a dane dostępowe zostaną przesłane w ramach wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

3. Korzystanie z Kursu odbywa się z poziomu Konta kursanta i wymaga połączenia z Internetem.

4. Sprzedawca udziela Kupującemu ograniczonej w czasie okresem ważności licencji niewyłącznej, zgodnie z informacjami zawartymi w opisie kursu na stronie Sklepu. Licencja ta uprawnia do korzystania z materiałów udostępnionych w ramach danego Kursu, wyłącznie jednak na użytek własny Kupującego. Materiały, o których mowa w zdaniu poprzednim, mogą być wyłącznie w tym celu:

 • wyświetlane na ekranie urządzenia wykorzystywanego przez Kupującego do korzystania z danego Kursu,
 • zapisywane w pamięci takiego urządzenia,
 • drukowane w 1 (słownie: jednym) egzemplarzu.
 • Kupujący uzyskuje dostęp do Kursu na czas trwania i funkcjonowania Platformy kursów, nie mniej niż 1 rok
 • jeżeli Kupujący kupuje treści cyfrowe, co do których Sprzedawca komunikuje dożywotni dostęp i dostęp ten następuje poprzez dedykowaną platformę, o której mowa powyżej, w przypadku zamknięcia przez Sprzedawcę tej platformy, Kupującemu jest zapewniana możliwość pobrania treści cyfrowych w celu dalszego z nich korzystania, mimo zamknięcia platformy.

5. W toku kursu, w okresie trwania ograniczonej w czasie licencji niewyłącznej, Kupujący będzie miał możliwość pobrać na swój dysk lub do pamięci swojego urządzenia materiały określone jako pliki „do pobrania”. Pozostałe materiały nie są przeznaczone do pobierania i zapisywania na dysku. Kupujący ma do nich dostęp tak długo, ile wynosi czas dostępu do Kursu określony na stronie każdego kursu. Po upływie wskazanego okresu czasu, Kupujący traci dostęp do kursu.

6. W przypadku kursów on-line, Kupujący zobowiązany jest korzystać z platformy kursowej służącej do dostarczania treści cyfrowych w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:

 • korzystać z platformy w sposób nie zakłócający korzystanie z platformy przez pozostałych jej użytkowników, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, nie wpływający negatywnie na funkcjonowanie platformy, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania,
 • nie udostępniać danych dostępowych do swojego konta w platformie jakimkolwiek osobom trzecim,
 • nie rozpowszechniać kursu ani jego poszczególnych fragmentów bez uprzedniej zgody Sprzedawcy
 • nie rozpowszechniać treści cyfrowych, do których uzyskuje dostęp za pośrednictwem platformy, ani jakichkolwiek ich fragmentów bez uprzedniej zgody Sprzedawcy, jak również w żaden inny sposób nie naruszać praw autorskich Sprzedawcy lub innych podmiotów uprawnionych do tych treści cyfrowych,
 • nie wykorzystywać platformy do prowadzenia działań marketingowych.
 • nie podejmować prób pobierania treści cyfrowych udostępnianych za pośrednictwem platformy w inny sposób niż ten przewidziany przez Sprzedawcę, bądź nie pobierać tych treści w ogóle, jeżeli Sprzedawca nie przewiduje takiej możliwości.

7. W razie korzystania z platformy kursowej w sposób sprzeczny z ust. 8 powyżej, Sprzedawca zachowuje prawo do zablokowania Kupującemu dostępu do kursu.

8. Treści cyfrowe dostarczane są w wersji obowiązującej w chwili zawarcia umowy. Sprzedawca nie jest zobowiązany do dostarczania aktualizacji zakupionych treści cyfrowych, chyba że czyni w tym zakresie inne oświadczenia, np. zawierając informacje o przysługujących Kupującemu aktualizacjach w komunikatach dotyczących oferowanych treści cyfrowych – w takiej sytuacji, aktualizacje dostarczane są Kupującemu zgodnie z poczynionymi przez Sprzedawcę oświadczeniami.

9. Sprzedawca może dokonać zmiany treści cyfrowej, która nie jest dostarczana w sposób jednorazowy, jedynie z uzasadnionych przyczyn takich jak usunięcie usterek, ulepszenie treści cyfrowej pod kątem jej przydatności dla Użytkownika, dopasowanie treści cyfrowej do potrzeb Użytkownika, modyfikacja treści cyfrowej w celu dostosowania jej do aktualnego stanu wiedzy lub ze względu na zmiany prawa. Zmiana treści cyfrowej nie może wiązać się z jakimikolwiek kosztami po stronie Kupującego. W razie zmiany treści cyfrowej, Sprzedawca informuje o niej Kupującego w sposób jasny i zrozumiały. Jeżeli zmiana istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Konsumenta lub POCK do treści cyfrowej lub korzystania z niej, Sprzedawca informuje Konsumenta lub POCK z odpowiednim wyprzedzeniem na trwałym nośniku o właściwościach i terminie dokonania tej zmiany. W takiej sytuacji, Konsument lub POCK może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w terminie 30 dni od poinformowania o zmianie, chyba że Sprzedawca zapewnił Konsumentowi lub POCK uprawnienie do zachowania, bez dodatkowych kosztów, treści cyfrowej zgodnej z umową, w stanie niezmienionym.

10. Jeżeli treściom cyfrowym towarzyszą jakieś dodatkowe świadczenia ze strony Sprzedawcy, np. dostęp do dedykowanej grupy na Facebooku, świadczenia te realizowane są zgodnie z informacjami zawartymi w dostępnym na stronie internetowej opisie treści cyfrowej, której towarzyszy dane świadczenie. Sprzedawca może przewidywać dodatkowe zasady (np. zasady grupy wsparcia) w celu zapewnienia poczucia bezpieczeństwa i komfortu wszystkich Kupujących mających dostęp do dodatkowych świadczeń. Nieprzestrzeganie przez Kupującego takich zasad może skutkować pozbawieniem Kupującego możliwości korzystania z dodatkowych świadczeń (np. usunięcie z grupy wsparcia).

§ 7 Odstąpienie od umowy

1. Konsument oraz Przedsiębiorca Konsumencki, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument lub POCK jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta lub POCK, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Konsumentowi lub POCK potwierdzenie otrzymania zgody zgodnie z art. 15 ust. 2 albo zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta,.

3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną.

4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

§ 8. Odpowiedzialność za wady – za zgodność z umową

1. Sprzedający ma obowiązek dostarczyć Kupującemu Kurs wolny od wad.

2. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli treść cyfrowa ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę Kursu, powinien niezwłocznie poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

4. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą, wysyłając wiadomość e-mail na adres:

info@kursydevangari.pl

5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni roboczych od dnia doręczenia mu reklamacji.

6. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).

§ 9. Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies zostały opisane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu.

§ 10 Prawa własności intelektualnej

1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści cyfrowe, treści dostępne na stronach Sklepu oraz elementy produktów fizycznych (np. projekty graficzne) mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.

2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

3. Sprzedający poucza niniejszym Kupującego, że Kupujący zobowiązany jest do korzystania wyłącznie z własnego konta na Platformie kursów, nie wolno mu także udostępniać pod jakimkolwiek tytułem swojego Konta kursanta do używania osobom trzecim.

§ 11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawieranymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
 • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,
 • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
 • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 1. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
 2. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego na podstawie umów zawartych przed zmianą Regulaminu. Kupujący, którzy posiadają zarejestrowane konto użytkownika, o każdej zmianie Regulaminu zostaną poinformowani poprzez wysyłkę wiadomości na adres e-mail przypisany do konta użytkownika. W razie braku akceptacji nowego Regulaminu, Kupujący może nieodpłatnie usunąć swoje konto użytkownika.
 3. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów oraz Przedsiębiorców Konsumenckich, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2023

© Devangari Agnieszka Cichecka